EndRead - 后读网摘
当前位置:主页 > 闲情恶搞 >

雨中BBQ

发布时间:2016-07-18类别:闲情恶搞
前晚声班同学仔去左辉记屋企BBQ
(虽说前晚,但系点解我到今日先写哩篇野架----真系懒啊)
去个阵仲落住雨,我系政府对面啊个信用社等樱姑
点知巨亦都系信用社度等我,但系啊间信用社系政府隔离
所以,巨见5到我,我亦都见5到巨
因此,白白等左30分钟,真系无奈啊
后来见到樱姑为左接我搞到D头发同埋对鞋湿晒
搞到我都好心疼添
希望樱姑5好嬲啦

今次BBQ都算5错啦,虽然落雨
不过系雨中BBQ还是第一次咋
感觉别有一番滋味
同埋老鼠仔一起坐
巨烧阵时我就食野,我烧阵时巨就食
甘样应该算系分工合作,哈哈
真系识利用时间
有少少失望既系樱姑5坐系我隔离
(巨同啊LU坐,仲要系个扮情侣)

后来影左几张相就走了(真系只有几张咋
体翻巨地影D相,就知道后来巨地影左好多
5制啊,我同樱姑影得好少咋
下次要绑实巨先得,然后再同巨影相(讲笑咋,我边够巨大力)
今次雨中BBQ几好玩啊,希望下次有聚会既时候5好系落雨阵搞,甘就最好了