EndRead - 后读网摘
当前位置:主页 > 情感美文 >

最感人故事,有钱噶男朋友同无钱噶男朋友噶区别

发布时间:2013-08-31类别:情感美文

喺愛情嘅世界裏面..金錢喺米眞菂如此重要?


有錢男友,每日都會開車接妳翻工,放工,無微不至...

無錢男友,無車接妳上落班...
距每日都將自己身上噶10蚊比4蚊妳搭車...
自己仲要搭車食飯
邊夠啊...
有時仲要餓親添,但每日都話自己食得好飽...

結婚時,有錢男友會買壹只好大粒鑽石噶戒指比妳...

無錢男友卻買壹只幾百蚊的戒指比妳
而妳卻話唔嫁比距...
妳知道嗎?
這是距對妳噶承諾,買吾到...
因爲距想以後比最好噶野比妳

壹起行街,有錢男友買野比妳好爽快...
吾睇價錢

無錢男友買野比妳噶時候卻講價...
而妳卻嫌距婆媽...
壹系因爲距無錢
二系因爲距想花最少噶錢買到最好噶野比妳
剩低果D...就交比妳....


天氣好凍啊...
有錢男友會買好多衫比妳,吾想妳凍親...
呢D衫妳都好中意,幾暖噶...但心,卻是好凍啵.

無錢男友無錢買衫比妳
但距卻系妳身邊攬住妳
人好暖,心就更加暖啦...


妳見到中意噶公仔
有錢男有就可以馬上買比妳

而無錢男有卻淨系可以買公仔紙比妳
唔系距小氣家...
因爲距無錢,距話願意做妳噶公仔...
距仲承諾有錢就壹定會買比妳...
最重要就系...
令妳對距每天都充滿期待...
~ 期待果只公仔噶到來...

下班了.
有錢男友要出去應酬...陪唔到妳食飯了...

無錢男友卻每日放工陪妳食飯.....
仲幫妳洗埋碗添.....
因爲距唔想妳咁辛苦

有錢會令男人變壞噶...
時間長咗了
有錢男友距對妳無feel了
開始出去玩女人...
妳好傷心...
慢慢咁~
妳開始唔中意錢,甚至有D討厭添...

無錢男友
卻依然系妳身邊...

終于有壹日
距賺咗好多錢...
距終于可以比妳最好噶生活了
但妳已經知道
錢已經唔系咁重要...
最重要嘎系有壹個愛自己噶男人...

錢真系咁重要嗎?
有錢噶愛情
就真系咁幸福嗎?
無錢噶愛情
就真系咁窘困嗎?


因為愛情唔系建立喺金錢上..
而系建立系兩個人上.....