EndRead - 后读网摘
当前位置:主页 > 网摘日志 >

感谢

发布时间:2017-04-14类别:网摘日志
今个学期第一次月考,我又打回原型拉!又回到原来既起点!同时,高三既一模兜过佐!各科老师兜去揾一模卷翻黎比我地做!我地化学班兜唔例外!不过真系好难啊!!突然觉得我唔再系想边间学校冲刺,而系向分数冲刺!
今晚,我揾佐一个好朋友辅导我!我地去佐"do re mi"做作业!我地一齐挪佐理科数学出黎做,我发觉文科数学兜有既19题好难!所以我地一齐做,其实系距系度冧,我挂住玩!(又唔专心拉)我地用做半个钟黎做一题数学题!艰难啊!!之后,我又挪佐份化学一模卷出黎!因为我第10题始终唔明!加上距又系度化学!嘻嘻!有共同话题啊!我地就禁又一齐做个条题!唉!!!!我个种唔专心既学习态度永远兜唔改!!失败!
不过,我真系要多谢距,得闲同我去踩下单车,又教我做作业!虽然距一个星期先翻黎一次!但系,我地依然保持一定既联络,稳住我地既关系!我兜知成日阻住距打机噶拉!不过我兜系要多谢距抽时间出黎!!!
Thank you!!!


上一篇:致可爱的猪

下一篇:水晶心