EndRead - 后读网摘
当前位置:主页 > 网摘日志 >

期待生日

发布时间:2017-04-14类别:网摘日志
今日,系我既两个朋友同埋表弟生日!鱼子酱,浩,表弟!
每年到佐呢一日,我就会好开心嘎啦!因为,仲有五日就到我生日啦!我系下个星期二(3月11日)生日!吾知到时有咩惊喜呢?!
上一年,我过得好开心啊!上一年距同我讲“生日快乐”。虽然系简单既一句话,但系我依然好开心!因为距记得我生日!而我上年既生日愿望就系希望距记得我生日!我实现佐啊!真系嘎!好开心!而且仲有好多人记得,我个日收到好多祝福啊!
今年既生日,我兜有个愿望!不过吾知会吾会实现!好期待啊!生日,代表我又大一岁,要成熟D,听话,勇敢.......要改变自己!
希望今年生日距兜记得啦!同埋我可以收到好多祝福!


上一篇:17岁礼物

下一篇:我有禁好咩